Zarządcy nieruchomości które są własnością państwową

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej nieruchomości obarczone jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinki drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew w inne miejsce.